Logg inn

Omvendt moms


Moms eller ikke moms? Omvendt betalingspligt

Vi bliver med jævne mellemrum spurgt om håndteringen af moms i forbindelse med handel med ædelmetaller og metalskrot. Det er komplicerede regler, så vi tilråder, at man konsulterer SKATs hjemmeside og/eller sin egen revisor, for at sikre en korrekt og ensartet håndtering af momsreglerne hvis man er i tvivl.

Definition: Investeringsguld

Guld i form af en barre eller plade med en vægt, som accepteres af guldmarkederne, med en lødighed på mindst 995/1000-dele, uanset om guldet er repræsenteret ved værdipapirer. Dog er barrer eller plader med en vægt på 1 g eller derunder ikke omfattet af ordningen for investeringsguld

Guldmønter, der er af en lødighed på mindst 900/1000-dele, er præget efter år 1800 og er eller har været lovligt betalingsmiddel i oprindelseslandet, og som sædvanligvis sælges til en pris, der ikke overstiger den normale markedsværdi af møntens guldindhold med mere end 80 pct. Guldmønter omfattet af en liste, som offentliggøres i EU-Tidende, anses for at opfylde førnævnte kriterier i hele det år, som listen angår, uanset at mønten må anses at være omsat på grund af den numismatiske værdi.

Definition: Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter af en lødighed på 325/1000-dele eller derover må, negativt afgrænset i forhold til investeringsguld, forstås som:

Alt andet guld end investeringsguld og i en hvilken som helst fast form og vægt.

Herunder i egenskab af en ikke regulær barre, plade, mønt eller "klump" i omsmeltet tilstand, men fx også guldringe, guldkæder og lignende.

Dog skal den enkelte enhed i form af en barre, plade, mønt, "klump", ring eller kæde have en lødighed på 325/1000-dele eller derover, der svarer til, at guldets renhedsgrad udgør mindst8 karat.

Definition: Metalskrot

Det følger af selve udtrykket ”metalskrot” eller ”skrot af metal”, at al handel med affald og skrot, der handles på grund af indholdet af metal i affaldet eller skrottet, er omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot efter ML §46, stk1, nr 7

Følgende typer af metalskrot er omfattet af reglen:

Skrot af de klassisk kendte metaller, dvs aluminium, bly, jern, kobber, nikkel, platin, stål, sølv, tin, zink eller af guld, dog kun når guldet ikke er omfattet af omvendt betalingspligt efter ML §46,stk.1,nr 4

Skrot af (øvrige) ædelmetaller ifølge det naturvidenskabelige, periodiske system, herunder iridium, osmium, paladium, rhodium og ruthenium.

Halvfabrikata fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller eller metallegeringer.

Rester og andre genbrugsmaterialer, der består af metaller eller metallegeringer, samt slagger, aske, hammerskæl og industriaffald, der indeholder metaller eller metallegeringer.

Afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale af kabler, hvori der er indlagt metal eller metallegeringer, eller som er omviklet med metal eller metallegeringer

Bogføringsregler:

Hvis den, der er omfattet af omvendt betalingspligtig for moms ved handel med guld efter ML § 46, stk. 1, nr. 4, anvender det tilkøbte guld til momsmæssige formål som led i selvstændig økonomisk virksomhed, har den betalingspligtige person ved opgørelse af momstilsvaret fradrag for den omvendt betalingspligtige moms som indgående afgift/købsmoms efter den almindelige regel i ML § 37, stk. 2, nr. 1